11. srpnja 2016.

O NAMA

O NAMA

 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12 kolovoza 1949. godine, Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama ( Protokol I, Protokol II i Protokol III ), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim  načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo djeluje na području grada Đakova i općina Drenje, Gorjani, Lev. Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci.

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Đakovo je u Đakovu, ulica Kralja Tomislava 16 u vlastitom poslovnom objektu površine 500 m2.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo je neprofitna pravna osoba.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo ( dalje u tekstu: GDCK Đakovo) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

GDCK Đakovo, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, obavlja javne ovlasti i djelatnosti i to:

 • 1. Izvršava obaveze Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija u dijelu poslova koji su mu povjereni a u vrijeme mira pripremaju se za djelovanje u slučaju     oružanog sukoba za obavljanje zadaća sukladno odredbama Ženevskih konvencija u korist svih civilnih i vojnih žrtava.
 1. zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ( dalje u tekstu: Međunarodni pokret ) kao i međunarodno humanitarno pravo te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava; surađuje s državnim tijelima u cilju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i zaštite crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.
 2. organizira i vodi Službu traženja koja obavlja poslove traženja za žrtve oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih nesreća s posljedicama masovnog stradanja, kao i mirnodopska traženja. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojava se i djeluje Nacionalni ured Službe traženja , koji u slučaju oružanog sukoba, obavlja zadaće Ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zatvorenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. Kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine.
 3. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ( dalje u tekstu: Međunarodna federacija ) , Međunarodnog odbora Crvenog križa, nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnih organizacija i drugih donatora za potrebe na području Republike Hrvatske u izvanrednim situacijama.
 4. pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe.
 5. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima.
 6. oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske.
 7. obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi, policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih.

Organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje  i obnovu znanja  instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vode evidenciju.

 1. sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i o tome vode evidenciju.
 1. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu.
 2. promiče dobrovoljno darivanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim darovateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja.
 3. vodi Službu spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca. Provodi informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladi o sigurnom ponašanju na vodi. Donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provode procjenu rizika na kupalištima.
 4. ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. I to ekipe za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života na vodi, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, službu traženja, logistiku, osiguranje pitke vode i minimuma sanitarnih uvjeta, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja.

Informira stanovništvo, posebno djecu i mlade, o ponašanju u slučaju izvanrednih situacija.

 1. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava.
 2. sudjeluje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva.
 3. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži. Potiče i osposobljava ih za zdravstvenu samozaštitu, kao i pružanje pomoći građanima.

Sudjeluje u promociji zdravog načina života, te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

 1. organizira prijevoz, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga ( kuhinje Crvenog križa , dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskog Crvenog križa i dr.), te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa.

Pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću.

 1. organizira službu za njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim, osposobljava djelatnike za rad u toj službi, te obučava za njegu bolesnika članova obitelji i ostale građane.
 2. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih darovatelja krvi i članova Crvenog križa.
 3. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći starim i nemoćnim osobama.
 4. organizira pružanje pomoći prijevoza alkoholiziranih vozača u dane vikenda i blagdana s ciljem smanjivanja broja prometnih nesreća.
 5. organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana.
 6. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, radi usvajanja vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina ( dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično ), promiče značaj volonterskog rada.
 7. organizira i provodi programe pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi i žrtava trgovanja ljudima, te informiranjem i edukacijom radi na podizanju svijesti stanovništva, posebno djece i mladih.
 8. osniva i vodi Dnevni boravak za skrb o starijim osobama s mentalnom retardacijom i pridruženim smetnjama u suradnji s nadležnim ministarstvom.
 9. druge poslove utvrđene zakonima i drugim propisima.

Programske djelatnosti GDCK Đakovo provodi za opće dobro, a dobi koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.

Skupština

Izborna konstituirajuća sjednica 23. saziva Skupštine GDCK Đakovo održana je 21.12.2020.g.

Za predsjednika GDCK Đakovo na mandatno razdoblje 2020.g.-2024.g. izabran je prof. Josip Rener, a za potpredsjednike/ce gođa. Branka Barna i dr Dejan Hil.

Odbor

Na izborno konstituirajućoj sjednici 23. saziva Skupštine GDCK Đakovo održane 21.12.2020.g. izabrani su iz redova zastupnika Skupštine GDCK Đakovo na mandatno razdoblje od četiri godine  /2020.g. -2024.g/ članovi Odbora GDCK Đakovo.

Pored predsjednika prof. Josipa Renera koji je po funkciji predsjednik Skupštine i Odbora , te dva potpredsjednika/ce gođa. Branka Barna i dr Dejan Hil u Odbor GDCK Đakovo su izabrani: prof. Nada Denić, dipl.pedagog Verica Kuharić Bučević, gos. Marinko Kovač i gos. Josip Barišić.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora GDCK Đakovo za razdoblje 2020.g.-2024.g. su: Ivan Špoljar – predsjednik, prof. Mate Knežević i gođa. Marina Nikolić.

Skip to content